มีการจัดการบรรยายและทำการสอนเชิงปฏิบัติการ(Workshops)ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร(ประเทศไทย)

掲載日:2023年05月06日

ดำเนินการจัด「งานวิจัยการสอนภาษาญี่ปุ่นครั้งที่7」ทางช่องทางออนไลน์ ณ วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 โดยร่วมกันจัดงานวิจัยนี้ขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยการสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบันแห่งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียร์ตจากอาจารย์จิโระ นากาโนะ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด(Bekka) ของสถาบันนี้ รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์พิเศษ ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายและผู้สอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อวิจัยในครั้งนี้คือ(การฝึกออกเสียงคำในประโยคสุนทรพจน์ โดยอ้างอิงการรับข้อมูลจากตาดู และ การออกกำลังกายเบาๆก่อนการพูด เป็นต้น) การบรรยายในช่วงครึ่งแรกของหลักสูตร อาจารย์ นากาโนะ ได้เริ่มบรรยายจากหัวข้อ การใช้วิธี VT (Verbs Tonal Method) ให้กับคณะครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อีกทั้ง อาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 30ท่าน และบรรยายต่อในหัวข้อ"คำหรือวลี"(คือ เป็นวิธีชี้แนะการเรียนรู้เรื่องจังหวะและการออกน้ำเสียงให้คล้ายคลึงสำเนียงใกล้เคียงภาษาญี่ปุ่น ด้วยการใช้คำหรือวลี) และต่อด้วยการแนะนำวิธีใช้ OJAD(คือพจนานุกรมออนไลน์สำหรับค้นคว้าการเน้นเสียงภาษาญี่ปุ่นให้ตรงพยางค์) และสำหรับครึ่งหลัง ทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60คน มาเข้าร่วมเพิ่มเติม เพื่อร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshops) แนะนำเรื่องการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นจากการใช้คำหรือวลี การบรรยายมีผู้เข้าฟังจำนวน 15 ท่าน และในระหว่างการบรรยายมีคณะครูที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด(Bekka)และ นักศึกษาปริญญาโทจากสาขาวิจัยภาษาศาสตร์ ร่วมฟัง อีกทั้งในช่วงแนะนำมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ฝ่าย มีการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshops )ไปด้วย ซึ่งในระหว่างการบรรยาย นาย ยุทธ์ชวัล พีรวัฒน์วณิช นักเรียนชาวไทยของสถาบันหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด(Bekka) สถาบันแห่งนี้ ร่วมแนะนำหลักสูตรที่มีการสอนและความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยทาคุโชคุ และสถาบันสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด(Bekka)สถาบันแห่งนี้ร่วมด้วย ซึ่งทำการนำเสนอเป็นภาษาไทย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน จากนั้น ให้นักศึกษาแต่งสุนทรพจน์สั้นๆ จากไอเดียของนักศึกษาเอง โดยเป็นการสอนแบบแนะนำและเน้นให้นักศึกษารับประสบการณ์ตรงจากการฝึกออกเสียงคำหรือวลีผ่านการใช้เครื่องมือ OJAD ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้นักศึกษาเริ่มจากกระบวนการเขียนต้นฉบับเนื้อหาสุนทรพจน์ไปจนถึงขั้นตอนฝึกออกเสียงตามกระบวนการที่วางไว้ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่จำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่ด้วยความร่วมมือและความตั้งใจของคณะครูและนักเรียนทุกคน ภารกิจนี้จึงผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดี และในช่วงสุดท้ายของการให้นักศึกษานำเสนอผลงาน ทุกคนสามารถกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจและน้ำเสียงที่ใกล้เคียงสำเนียงภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีทุกกลุ่ม หลังจากจบงานวิจัย ต่างได้รับเสียงตอบรับมากมายจากคณะครู ว่าได้มีการนำการฝึกออกเสียงจากคำหรือวลี(Phrasing) ไปใช้ในการเรียนการสอนในคาบเรียนของตนเองและ นักเรียนเข้าร่วมอย่างสนุกสนาน และแน่นอนว่าการวิจัยนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาทักษะให้กับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในไทย ได้เป็นอย่างดี และงานวิจัยนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด(Bekka) ของเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

英語/ENGLISH
日本語/JAPANESE

画像บรรยากาศในงานอบรมวิจัยการสอนภาษาญี่ปุน
Contact information
International Affairs Division, Bekka Office(BUNKYO CAMPUS)
TEL 03-3947-8079 FAX 03-3947-8017
bekka@ofc.takushoku-u.ac.jp
หน้าแรกภาษาไทย